გამოაგზავნეთ სტატია

სტატიის მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 31 მარტი
*რამდენიმე ავტორის შემთხვევაში, მიუთითეთ მონაცემები თითოეულისათვის

ენა

სხვადასხვა ენები ინგლისური რეზიუმეთი

გამოგვიგზავნეთ

info@lawandworld.ge

მთავარი რედაქტორი