გამოცემა 9 (2018)

S.No.

სათაური და ავტორის სახელი

1

MEASURING UP THE CURRENT POSTURE OF PRISONS IN THE COUNTRY OF GEORGIA VIS‐AVIS PRISONS IN THE
UNITED STATES AND MORE PARTICULARLY IN THE STATE OF FLORIDA

მარკ სპეისერი

გვერდები11-16

2

აუცილებელი მოგერიების ფარგლებს გადაცილებით
ჩადენილი დანაშაულის კვალიფიკაციის სამართლებრივი ასპექტები
(სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა)
თათია დოლიძე  

გვერდები 17-28

3

ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელება საქართველოში სამშენებლო სამართალდარღვევების შემთხვევებში და მათი სასამართლო კონტროლი
ლია შატბერაშვილი  

გვერდები29-47

4

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე რეაგირების სამართლებრივი ფორმა
კახა ყურაშვილი  

გვერდები48-61

5

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საქმიანობის ზოგიერთი ასპექტის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის აუცილებლობა საქართველოში
ანა გურიელი  

გვერდები 62-75

6

არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება პიროვნების გარდაცვალების შემდეგ და მოთხოვნის უფლების მქონე სუბიექტები
ნინო ქათამაძე  

გვერდები76-96

7

რაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება პიროვნების გარდაცვალების შემდეგ და მოთხოვნის უფლების მქონე სუბიექტები
ნინო ქათამაძე  

გვერდები97-112

8

მოზარდის მიერ დანაშაულის ჩადენის გამომწვევი მიზეზები, მისი კრიმინოლოგიური ასპექტები და გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებები
თეონა ჯაფარიძე  

გვერდები113-125

9

ხელშეკრულების თავისუფლების პრინციპის ფარგლები ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების დროს
ქეთევან ზაქარეიშვილი  

გვერდები126-136

10

იარაღი, როგორც გირავნობის ობიექტი
გიორგი გლაზოვი  

გვერდები137-154

გამოქვეყნების ენა

ქართული

ინგლისური

ფრანგული

გერმანული

ესპანური

მთავარი რედაქტორი