გამოცემა 6 (2017)

S.No.

სათაური და ავტორის სახელი

1

სასამართლოთა საერთაშორისო განსჯადობაზე მხარეთა შეთანხმების სამართლებრივი ბუნება

ბაკურ ლილუაშვილი

გვერდები: 7-20

2

ხალხთა თვითგამორკვევის უფლების თანამედროვე გამოწვევები და მისი განხორცილების ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი ასპექტები

ლევან ჯაყელი

გვერდები: 21-32

3

კონფლიქტი ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებსა და ადამიანის ძირითად უფლებებს შორის

თამარ ლალიაშვილი

გვერდები: 33-45

4

სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება – ლეგიმეტრიული გააზრება

პაპუნა გურული

გვერდები: 34-60

5

გაუპატიურება, როგორც ძალადობით ჩადენილი სქესობრივი დანაშაული

იოსებ გაბარაევი

გვერდები: 60-74

6

არასრულწლოვანთა მიმართ სამართალწარმოება ისტორიულ ჭრილში

ელენე კავთუაშვილი

გვერდები: 75-81

7

„საადვოკატო გამოძიების“, როგორც სამართლებრივი ინსტიტუტის იურიდიული ბუნება

ვლადიმერ მაჭარაშვილი

გვერდები: 81-93

8

კორუფცია პოლიტიკაში

არჩილ შეყლაშვილი

გვერდები: 96-110

9

მოსამართლის აქტიურობის ფარგლები სასამართლო მედიაციის ინსტიტუტის გამოყენებასთან მიმართებაში

ანა გურიელი

გვერდები: 111-123

10

აუცილებელი მოგერიების ზოგად სამართლებრივი დახასიათება

თათია დოლიძე

გვერდები: 124-133

11

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის საკანონმდებლო ხარვეზები ხელშეკრულების დასრულების ინსტიტუტებთან მიმართებაში

ნინო ფიფია

გვერდები: 134-147

12

ივანე ჯავახიშვილი ქართული პარლამენტარიზმის („დარბაზისა და დარბაზობის“) შესახებ

მანანა კოპალიანი

გვერდები: 148-163

13

ლეგიმეტრიის შესახებ

ლუკა მოსაშვილი

გვერდები: 163-176

14

არასახელშეკრულებო ვალდებულებები

თეა ჯუღელი

გვერდები: 177-188

15

უკიდურესი აუცილებლობის ძირითადი სამოქალაქო სამართლებრივი ასპექტები

გიორგი ქურდაძე

გვერდები: 173-184

16

უცხოელთა და საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირების სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით

ზურაბ ჭყონია

გვერდები: 184-208

17

ადამიანის უფლებათა უცხოურენოვანი მოკლე იურიდიული ფრაზეოლოგია ქართული მეცნიერული განმარტების თანხლებით

მინდია უგრეხელიძე

გვერდები: 209-219

ენა

სხვადასხვა ენები ინგლისური რეზიუმეთი

გამოგვიგზავნეთ

info@lawandworld.ge

მთავარი რედაქტორი