გამოცემა 4 (2016)

S.No.

სათაური და ავტორის სახელი

1

ტრანსნაციონალური კორპორაციები და ადამიანის უფლებები

გიორგი ხატიძე

გვერდები: 10-33

2

საქართველოს სისხლის სამართლის სისტემის ზოგიერთი ლოგიკური პრობლემა

გიორგი თოდრია

გვერდები: 34-45

3

დაზარალებულის გარდაცვალებისას ზიანის ანაზღაურების პრობლემა

მიხეილ ბიჭია

გვერდები46-58

4

საერთაშორისო სავაჭრო გარიგებების სამართლებრივი ბუნება, როგორც დოკუმენტური აკრედიტივის წარმოშობის საფუძველი

გიორგი ამილახვარი

გვერდები: 59-72

5

მომეტებული ტექნიკური საფრთხის მქონე საწარმოებში დასაქმებულთა შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების სამართლებრივი საკითხები

დავით ომსარაშვილი, გიორგი თუმანიშვილი

გვერდები: 73-88

6

დანაშაულის პროვოკაციის შემადგენლობა

პაპუნა გურული

გვერდები: 89-106

7

სასამართლო ექსპერტიზის საკანონმდებლო პრობლემები

გურამ როსტიაშვილი, დავით ხომერიკი, ვანო ბოლქვაძე

გვერდები107-116

8

დირექტორის დამოუკიდებლობის ფარგლები სააქციო საზოგადოებაში

დავით დოლიძე

გვერდები: 117-127

9

წამება, როგორც დანაშაული და სასჯელი, როგორც სახელმწიფოს ლეგიტიმური ზეწოლის მექანიზმი

თამარ გვასალია

გვერდები128-134

10

მესამე პირების ჩართვის მნიშვნელობა სამოქალაქო პროცესში

ნინო ხარიტონაშვილი

გვერდები135-147

11

სამართლის ნორმაშეფარდებისა და მისი მეთოდების პრობლემა

გურამ ნაჭყებია

გვერდები148-159

12

სიამის ტყუპებთან დაკავშირებული საკითხები თანამედროვე ქართულ სამართალში

გიორგი გ. თუმანიშვილი

გვერდები160-171

13

გამოძიების პროცესში პირის მოწმის სახით დაკითხვის პრობლემატური მხარეები და მისი სამართლებრივი შედეგები

თამარ ლალიაშვილი

გვერდები172-182

14

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება

ანნა ჭიღიტაშვილი

გვერდები: 183-191

15

ბრალდებულის ქმედებისათვის მატერიალურად პასუხისმგებელი პირის ან/და მასთან დაკავშირებული პირის ქონებაზე ყადაღის დადების სამართლებრივი საფუძვლები

პაატა კუბლაშვილი

გვერდები: 192-200

16

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი – დასჯის თუ აღზრდის სამართალი?!

ელენე კავთუაშვილი

გვერდები: 201-211

17

დანაშაულობა და დანაშაულობის კონტროლი საქართველოში

მიხეილ გაბუნია, შამილ ძამუკაშვილი

გვერდები: 212-215

18

დაზარალებულის უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობით

ანა გურიელი

გვერდები216-225

19

მართლწინააღმდეგობისა და ბრალის გამომრიცხველი ზეკანონური გარემოებების კვალიფიკაციის ძირითადი ასპექტები

თათია დოლიძე

გვერდები226-239

ენა

სხვადასხვა ენები ინგლისური რეზიუმეთი

გამოგვიგზავნეთ

info@lawandworld.ge

მთავარი რედაქტორი