გამოცემა 14 (2020)

S.No.

სათაური და ავტორის სახელი

1

STRUCTURE, CONTENT ANALYSIS AND DIMENSIOLOGY* OF A VICTIMOGENIC SITUATION 

https://doi.org/10.36475/6.1.1

მინდია უგრეხელიძე

გვერდები: 7-13

2

THE AMERICAN CRIMINAL JURY TRIAL – JUSTICE AND DEMOCRACY IN ACTION

https://doi.org/10.36475/14.1.2

David C. Kolbe

გვერდები: 14-20

3

Review of the Saudi Anti-Sexual Harassment Law: Evolution and Challenges

https://doi.org/10.36475/14.1.3

Dr. Mohammed F. Aljeday Alsubaie 

გვერდები: 21-40

4

The Data Protection Officer (DPO) – Ensuring Greater Data Protection Compliance

https://doi.org/10.36475/14.1.4

კახაბერ გოშაძე

გვერდები: 41-47

5

Die verfassungsgeprägte Rechtsordnung des Rechtsordnung des Konstitutionalismus –  zum Verhältnis von Verfassungs – und Gesetzesrecht im Verfassungsstaat

https://doi.org/10.36475/14.1.5

Christoph Degenhart

გვერდები: 48-60

6

ქალთა მიმართ ძალადობა ქალთა მიმართ ძალადობა 21-ე საუკუნის ტელესკოპში

https://doi.org/10.36475/6.1.6

ირინა ბათიაშვილი

გვერდები: 68-77

7

IDEA OF PRIVATE PRISONS – ITHROUGH THE PRISM OF GOALS OF PUNISHMENT

https://doi.org/10.36475/14.1.7

პაპუნა გურული

გვერდები: 78-82

8

ქმედების მცირე ქმედების მცირე მნიშვნელობის კვალიფიკაციის თავისებურებები თავისებურებები თანამედროვე სისხლის სამართალში 

https://doi.org/10.36475/14.1.8

თათია დოლიძე

გვერდები: 83-95

9

ევროპის კავშირის ევროპის კავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა  ევროპული სასამართლოს ურთიერთქმედების ასპექტები  N2/13 დასკვნის შემდეგ

https://doi.org/10.36475/14.1.9

ირაკლი პაპავა

გვერდები: 96-116

10

შინაგანი რწმენა და მისი ფორმირების ძირითადი ფაქტორები

https://doi.org/10.36475/14.1.10

ირაკლი ნადარეიშვილი

გვერდები: 117-129

11

მედიაცია ქართულ მედიაცია ქართულ ისტორიულ წყაროებში,  მისი უპირატესობები, შესაძლო ნაკლოვანებები და  სამართლებრივი რეგულირება,როგორც მათი აღმოფხვრის საშუალება

https://doi.org/10.36475/14.1.11

ანა გურიელი 

გვერდები: 130-140

12

აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენების უახლესი სტანდარტების ანალიზი  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის მიხედვით 

https://doi.org/10.36475/14.1.12

თამარ ავალიანი

გვერდები: 141-162

13

მეუღლეთა საერთო კანონისმიერი საკუთრების რეჟიმ(საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობის ანალიზი)

https://doi.org/10.36475/14.1.13

ნიკოლოზ ფხალაძე

გვერდები: 163-177

14

საქმე Neilson: როგორ მივიდა სასამართლო უკუმითითებიდან იდენტურობის პრეზუმფციამდე

https://doi.org/10.36475/14.1.14

თამარ მსხვილიძე

გვერდები: 178-185

15

მესამე პირების დირექტორის წინაშე პასუხისმგებლობის  რეგულირება  ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში 

https://doi.org/10.36475/14.1.15

ეთო რუხაძე

გვერდები: 186-199

ენა

სხვადასხვა ენები ინგლისური რეზიუმეთი

გამოგვიგზავნეთ

info@lawandworld.ge

მთავარი რედაქტორი