გამოცემა 13 (2019)

S.No.

სათაური და ავტორის სახელი

1

COURTS OR THE LEGISLATURES? MARIJUANA POLICY IN GEORGIA AND THE UNITED STATES

უილიამ ვოტკინსი

გვერდები: 7-13

2

REVISITING THE CALIFORNIA FELONY MURDER RULE

მარტინ  ჯეიმს მარტინეზი

გვერდები: 14-20

3

LEGITIMATE EXPECTATIONS ACCORDING TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

თორნიკე ფუტკარაძე

გვერდები: 21-31

4

გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა სასამართლოს ავტორიტეტისა და მიუკერძოებლობის დასაცავად (სტრასბურგის სასამართლოს იურისპრუდენციის მიმოხილვა)

ევა გოცირიძე

გვერდები: 32-55

5

აფექტირებული დანაშაულის საკვლევი მეთოდოლოგიური ქარგა

თამთა წირქვაძე

გვერდები: 56-64

6

ძალადობრივი სამოხელეო დანაშაულის გამომწვევი ფაქტორები და მათი ფაქტორები გამოძიებისას დასადგენი ძირითადი გარემოებები

ირაკლი ნადარეიშვილი

გვერდები: 65-77

7

ევროპის კავშირის ძირითადი უფლებების ქარტია, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის ინსტრუმენტი

ირაკლი პაპავა

გვერდები: 78-95

8

რელიგიური ორგანიზაციების სამართლებრივი ფორმები საქართველოში

მიხეილ ქოჩორაშვილი

გვერდები: 96-110

9

სხეულისა და ჯანმრთელობის ხელყოფისთვის მიყენებული არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება

ნათია ტარტარაშვილი

გვერდები: 111-123

10

პირადი ცხოვრების საიდუმლოებასა და სამართალწარმოების საჯაროობას შორის ღირებულებითი კონფლიქტი სამოქალაქო საპროცესო ურთიერთოებებში

სალომე აბაშიძე

გვერდები: 124-137

11

საქართველოში არალეგალურად მყოფ უცხოელთა სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შიდასახელმწიფოებრივი რეგულირების პრობლემები და ევროპული სტანდარტები

დავით სირბილაძე

გვერდები: 138-148

12

ფარული საგამოძიებო მოქმედებების როლი სამოხელეო დანაშაულის გამოძიებისას

თეიმურაზ მიქაბერიძე, თინათინ მახარაძე

გვერდები: 149-159

13

მოწმის დაკითხვის წესი თანამედროვე ქართულ სამართალში

ფრიდონ დიასამიძე

გვერდები: 160-172

14

საპროცესო შეთანხმება: მართლმსაჯულების განხორციელება თუ პროკურორის დისკრეციულობა

ანნა ჭიღიტაშვილი

გვერდები: 173-184

ენა

სხვადასხვა ენები ინგლისური რეზიუმეთი

გამოგვიგზავნეთ

info@lawandworld.ge

მთავარი რედაქტორი