გამოცემა 12 (2019)

სპეციალური გამოცემა

წინამდებარე გამოცემა წარმოადგენს ჟურნალ „სამართალი და მსოფლიოს” სპეციალურ ნომერს. წარმოდგენილი შრომები განხილულ იქნა ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 2019 წლის 19 ოქტომბერს ორგანიზებულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე: „მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები“

S.No.

სათაური და ავტორის სახელი

1

მართლმსაჯულების რეფორმის ზიგზაგები საქართველოში

მინდია უგრეხელიძე

გვერდები: 8-14

2

საპროცესო უფლებები დასავლურ ფასეულობებთან თანხმობაში

ირინა ბათიაშვილი

გვერდები: 14-26

3

კანონი სექსუალური შევიწროების შესახებ – ძირეული პრინციპების უგულვებელყოფა

პაპუნა გურული

გვერდები: 27-34

4

პრაქტიკული რეკომენდაციები ეფექტური მართლმსაჯულებისთვის

თათია დოლიძე 

გვერდები: 35-37

5

სასამართლო და არასასამართლო მედიაციის ურთიერთმიმართება, სასამართლო მედიაციის ფორმების გამიჯვნის აუცილებლობა საქართველოში და მოსამართლის უფლებამოსილება თითოეულის წარმართვისას

ანა გურიელი

გვერდები: 38-50

6

პაციენტის პირადი ავტონომიის დაცვისა და ინფორმირებული თანხმობის გაცემის თავისებურებები

მიხეილ ბიჭია

გვერდები: 51-67

7

უცხოური სამართლის კვალიფიკაციის საკითხი საერთაშორისო კერძო სამართალში
 
თამარ მსხვილიძე
 

გვერდები: 68-79

8

მოსამართლის დამოუკიდებლობის გარანტიები საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიხედვით

თამარ ავალიანი

გვერდები: 80-86

9

საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების რეგულირების პრობლემები ქართული სამართლის და ნიუ-იორკის 1958 წლის კონვენციის მიხედვით

ია მოქია

გვერდები: 87-100

10

უძრავ ნივთებზე უფლებების შეძენა თავდაპირველი მესაკუთრის გვერდის ავლით, კეთილსინდისიერების პრინციპის დაცვა თუ თავდაპირველი მესაკუთრის ინტერესის უგულველყოფა

ეკატერინე ლაფაჩი

გვერდები: 101-107

გამოქვეყნების ენა

ქართული

ინგლისური

ფრანგული

გერმანული

ესპანური

მთავარი რედაქტორი