გამოცემა 11 (2019)

S.No.

სათაური და ავტორის სახელი

1

კერძო ციხეების სისტემის ზოგად სამართლებრივი მიმოხილვა

თათია დოლიძე

გვერდები7-17

2

დამნაშავის ამნაშავის შეწყალება ეწყალება ქართულ სისხლის სამართალში ამართალშიგადასინჯვის ადასინჯვის მცდელობა

ბესიკ მეურმიშვილი, პაპუნა გურული

გვერდები 18-27

3

ფაქტობრივი აქტობრივი საოჯახო ურთიერთობების რთიერთობების სამართლებრივი ამართლებრივი მნიშვნელობა

მიხეილ ბიჭია

გვერდები28-44

4

მოსამართლე ოსამართლე, როგორცმედიატორი

ანა გურიელი 

გვერდები45-56

5

ადამიანის დამიანის უფლებათა ფლებათა საყოველთაო აყოველთაო დეკლარაციის ეკლარაციის როლი და მნიშვნელობა მნიშვნელობა ეროვნულ და საერთაშორისო აერთაშორისო სამართალში

ირაკლი პაპავა

გვერდები57-73

6

დიდი ოჯახის უფროსის ინსტიტუტი ნსტიტუტი ქართული ჩვეულებითი ვეულებითი სამართლის ამართლის მიხედვით

ინდირა წივწივაძე

გვერდები74-82

7

აღნაგობის უფლების შეწყვეტისას ეწყვეტისას წარმოშობილი არმოშობილი რამდენიმე ამდენიმე პრობლემური რობლემური საკითხის აკითხის მიმოხილვა
 
ანა გამახარია

გვერდები82-94

8

ექსპერტთა ქსპერტთა როლი უცხოური უცხოური ნორმის არსის განსაზღვრის ანსაზღვრის პროცესში

თამარ მსხვილიძე

გვერდები95-103

9

ფემიციდის, როგორც გენდერული დისკრიმინაციით მოტივირებული  დანაშაულის, კვალიფიკაციის პრობლემები

თამარ ავალიანი

გვერდები104-113

10

ცილისწამების ილისწამების სისხლის სამართლის ამართლის წესით დასჯადობის ასჯადობის მიზანშეწონილობა

ირაკლი ნადარეიშვილი

გვერდები114-125

11

საქართველოში აქართველოში ნაფიც მსაჯულთა საჯულთა სასამართლოს ასამართლოს სისტემის ისტემის მიმოხილვა იმოხილვა და მისი გაუმჯობესების აუმჯობესების გზები

ფრიდონ დიასამიძე

გვერდები125-140

12

ზეგავლენით ეგავლენით ვაჭრობისა აჭრობისა და დანაშაულის ანაშაულის პროვოკაციის როვოკაციის სამართლებრივი ამართლებრივი ანალიზი ანალიზი და კვალიფიკაციის ვალიფიკაციის ძირითადი ირითადი ასპექტები სპექტები 

თინათინ მახარაძე

გვერდები140-153

13

არასრულწლოვნის რასრულწლოვნის გამოკითხვა ამოკითხვა და დაკითხვა აკითხვა

 ელენე კავთუაშვილი

გვერდები154-161

14

მოძრავ ნივთებზე ივთებზე საკუთრების აკუთრების უფლების უფლების გადაცემის ადაცემის წესი

 გიორგი გლაზოვი

გვერდები162-183

ენა

სხვადასხვა ენები ინგლისური რეზიუმეთი

გამოგვიგზავნეთ

info@lawandworld.ge

მთავარი რედაქტორი