გამოცემა 10 (2018)

S.No.

სათაური და ავტორის სახელი

1

ძირითადი კრიმინოლოგიური თეორიები და მათი მნიშვნელობა დანაშაულობის პრევენციის საქმეში

მიხეილ გაბუნია

გვერდები: 7-15

2

სასამართლო და არასასამართლო მედიაციის ურთიერთმიმართება

ანა გურიელი

გვერდები: 16-32

3

სიძულვილის ენის დილემა: სად გადის ზღვარი დაცულ და აკრძალულ გამოხატვას შორის?

თამარ მსხვილიძე

გვერდები: 33-44

4

პატიმრობით უზრუნველყოფილი გირაოს, როგორც აღკვეთის ღონისძიების, თავისებურებები ისხლის სამართლის პროცესში

გიორგი ლაცაბიძე

გვერდები: 45-54

5

სამოხელეო დანაშაულის ისტორიულ-სამართლებრივი მიმოხილვა და სამოხელეო დანაშაულისა და სასჯელის სახეები ქართულ და მსოფლიო სამართლის ისტორიაში

ირაკლი ნადარეიშვილი

გვერდები: 55-71

6

მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი სისხლის სამართლის პროცესში

ელენე კავთუაშვილი

გვერდები: 72-80

7

საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები სპეცსამსახურების საქმიანობაზე

ილია ხუციშვილი

გვერდები: 81-99

8

სისხლისსამართლებრივი კანონის უკუძალა და ცდა სამართლის გაზომვისა

პაპუნა გურული

გვერდები: 100-109

9

ქრთამის აღებისა და ქრთამის მიცემის სისხლისსამართლებრივი ანალიზი

თინათინ მახარაძე

გვერდები: 110-122

10

ნაცვალგების პრინცის პრობლემა საქართველოში უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებათა ცნობა-აღსრულებისას

ბაკურ ლილუაშვილი

გვერდები: 123-132

11

ინტელექტუალური სამართლის ობიექტებთან დაკავშირებული ქართული მართლმსაჯულების ზოგიერთი პრობლემის შესახებ

დავით ძამუკაშვილი

გვერდები: 133-152

12

იურიდიული განათლების როლი მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფაში

თათია დოლიძე

გვერდები: 153-160

13

მოსამართლე და სასჯელის ინდივიდუალიზაცია

პაპუნა გურული

გვერდები: 161-172

14

ოჯახში ძალადობის საქმეთა განხილვის თავისებურება სასამართლოში

ლელა მეტრეველი

გვერდები: 173-179

ენა

სხვადასხვა ენები ინგლისური რეზიუმეთი

გამოგვიგზავნეთ

info@lawandworld.ge

მთავარი რედაქტორი