სარედაქციო კოლეგია

კახაბერ გოშაძე

სარედაქციო კოლეგიის წევრი facebook
2018 წელს საქართველოს უნივერსიტეტში დაიცვა სადისერტაციო ნაშრომი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით და მიენიჭა სამართლის დოქტორის ხარისხი. 2014 წლიდან სხვადასხვა უნივერსიტეტში აქტიურად არის ჩართული სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმიანობაში კონსტიტუციურ, ადამიანის უფლებათა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალში, როგორც საბაკალავრო ისე სამაგისტრო მიმართულებით. არის სამი პუბლიკაციის, მათ შორის, სახელმძღვანელოს თარგმანის ავტორი და ერთი სახელმძღვანელოს რედაქტორი, გამოქვეყნებული აქვს ოთხი სამეცნიერო სტატია, ამავდროულად, არის სამეცნიერო ჟურნალის „ქართული და საერთაშორისო სამართლის მიმოხილვა“ - სარედაქციო კოლეგიის წევრი. საქმიანობის პარალელურად მიღებული აქვს მონაწილეობა სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციაზე და ჩატარდებული აქვს არაერთი ტრენინგი პერსონალურ მონაცემთა მართვასთან დაკავშირებით. მას, ასევე, აქვს გამოცდილება განათლების მართვის პროცესში, კერძოდ, სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმირებასა და გაწერაში.

ISSN (print) 2346-7916

ISSN (online) 2587-5043

Online