ზოგადი

 1. ჟურნალში „სამართალი და მსოფლიო“ დასაბეჭდად მიიღება სამართლის დარგის აკადემიური პერსონალის, მკვლევარების, დოქტორანტებისა და პრაქტიკოსი იურისტების ნაშრომები;
 2. სტატიის მოწოდება ხდება შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@lawandworld.ge მითითებით ,,სამეცნიერო სტატია“, ჟურნალის მთავარი რედაქტორის სახელზე გამოქვეყნების თხოვნით.
 3. სტატია შეიძლება მომზადდეს სამართლის ნებისმიერი მიმართულებით და წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ მისი პირველადი პუბლიკაციის სახით, რომელიც არ არის სხვაგან გამოქვეყნეული ან გამოსაქვეყნებლად გადაცემული;
 4. ჟურნალში წარმოდგენილი ნაშრომი უნდა იყოს ორიგინალური კვლევის შედეგი, მიუღებელია კომპილაციური ხასიათის ტექსტები, სადაც არ ჩანს ავტორის კვლევა და მისი დასკვნითი დებულებები; 
 5. აუცილებელია ნაშრომის გადმოცემის აკადემიური სტილის დაცვა, ციტირების ობიექტურობა, მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებაში მიღებული და დამკვიდრებული მეცნიერული სტილის წარმოჩენა;
 6. ყოველი ავტორისათვის აუცილებელია მითი­თე­ბუ­ლი იქნეს აკადემიური ხარისხი, აკადემიური თანამდებობა, სამუ­შაო/სწავლის ადგილი, ქალაქი, ქვეყანა, ასევე, ელექტრონული ფოს­ტა;
 7. სტატიები შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს როგორც ინდივიდუალური, ისე კოლექტიური სახით;
 8. ორი ან მეტი ავტორის შემთხვევაში, აუცილებლად ეთითება საკონტაქტო პირი, რომელთანაც რედაქციას ექნება კომუნიკაცია;
 9. შემოსული სტატია გადის პლაგიატის (კონტენტის უნიკალურობის) შემოწმებას Turnitin-ის პროგრამის მეშვეობით, რომლის შემდეგაც გადაეგზავნება რეცენზენტებს;
 10. სტატია გამოქვეყნებამდე გადის ფარულ (ანონიმურ) რეცენზირებას (“double blind peer review”): რეცენზენტმა  და ავტორმა  არ იციან ერთმანეთის ვინაობა;
 11. რეცენზენტს ირჩევს ჟურნალის მთავარი რედაქტორი, სარედაქციო კოლეგიის წევრებთან კონსულტაციის გზით;
 12. სტატიის გამოქვეყნებისათვის აუცილებელია ორი პირის რეცენზია;
 13. რეცენზენტები არიან მსოფლიოს სხვადასვა უნივერსიტეტებში მოღვაწე მეცნიერები, რომელთა კომპეტენცია და აკადემიური ინტერესები თანხვედრაშია სტატიის შინაარსთან;
 14. სტატია დაიბეჭდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ორივე რეცენზენტი ნაშრომს თითოეული კომპონენტის მიხედვით შეაფასებს დადებითად (მინიმუმ 70 ქულა) რეცენზენტის შეფასების ფორმის შესაბამისად;
 15. პლაგიატის ნებისმიერი გამოვლინების შემთხვევაში სტატია არ გამოქვეყნდება, ხოლო პლაგიატის წარმომდგენ ავტორს შემდგომში აღარ ექნება ჟურნალში სხვა სტატიის გამოქვეყნების შესაძლებლობა;
 16. სტატიის გამოქვეყნების შემთხვევაში ნაშრომი ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი მკითხველისთვის და ამის თაობაზე ავტორთან რაიმე დამატებითი წერილობითი თანხმობა აღარ არის საჭირო;
 17. სარედაქციო კოლეგია არ განიხილავს ნაშრომს, რომელიც წინამდებარე მოთხოვნების მიხედვით არ იქნება გაფორმებული;
 18. ჟურნალში გამოქვეყნებულ მასალებზე დაცულია ყველა მატერიალური, თუ არამატერიალური საავტორო უფლება;

 19. ნებისმიერ მკითხველს ან ავტორს ექნება შესაძლებლობა განმარტების მისაღებად მიმართოს მთავარ რედაქტორს. 

ტექსტი

 1. სტატიები შეიძლება წარმოდგენილი იქნას ქართულ, ინგლისურ, რუსულ, ფრანგულ და გერმანულ ენებზე (ინგლისური რეზიუმის სავალდებულო თანხლებით);
 2. გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი ნაშრომი გაფორმებული უნდა იყოს ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის APA ციტირების სტილით;
 3. სტატიის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 20 ნაბეჭდ გვერდს, დანართისა და ცხრილების ჩათვლით;
 4. სტატია უნდა გაფორმდეს შემდეგი სახით:
  • სტატიის სათაური;
  • ავტორის (ავტორების) სრული სახელი, გვარი, აკადემიური ხარისხი და სამუშაო ადგილი;
  • რეზიუმე (ინგლისურ ენაზე);
  • სამი საკვანძო სიტყვა სტატიის ენაზე და ინგლისურად (საკვანძო სიტყვა მეტ-ნაკლებად ასახავს ნაშრომის სამეცნიერო დისციპლინადმი კუთვნილებას და მასში განხილულ ძირითად კონცეფციებს. ნუ გამოიყენებთ აბრევიატურებს, ასევე, ზოგად და რამდენიმე კონცეფციის მომცველ სიტყვას).
  • ტექსტი შესაძლოა შეიცავდეს შესავალს და დასკვნას;
  • სქოლიო – ტექსტში გვერდების ბოლოს (გამოქვეყნების ენაზე) და ტექსტის ბოლოს ინგლისურ ენაზე;
  • გამოყენებული ლიტერატურის სია (ბიბლიოგრაფია) ტექსტის ბოლოს ინგლისურ ენაზე;
 1. მოწოდებული სტატია აკრეფილი უნდა იყოს A 4 ფორმატზე, ფონტის ზომა 12, გამოყენებული შრიფტი (ქართული – Sylfaen; ინგლისური – Arial/Times New Romans)
 2. ნაშრომის ტექსტი დაცილებული უნდა იყოს გვერდის მარჯვენა და მარცხენა ნაპირიდან54 სმ. (1 ინჩი) მანძილზე;
 3. ავტორმა უნდა უზრუნველყოს ენობრივი თვალსაზრისით გამართული ტექსტის მოწოდება.

სქოლიო

 1. სქოლიო(შენიშვნები, დამოწმებული ლიტერატურა, ავტორისეული განმარტებები და მითითებები) უნდა განთავსდეს ტექსტში გვერდების ბოლოს (ქართულ ენაზე შრიფტი Sylfaen, ხოლო ინგლისურ ენაზე Times New Roman), 1 ინტერვალით, შრიფტის ზომა 10 (სქოლიო ტექსტში უნდა მიეთითოს ციფრებით, ხოლო ავტორისეული შენიშვნები – განმარტებები ფიფქით).
 2. სქოლიო ტექსტში გვერდების ბოლოს უნდა დაიწეროს ლიტერატურისსავე ენაზე შემდეგი ფორმით:
  • სტატია: Vander Geer, J., Hanraads, J. A. J., &Lupton, R. A. (2010). Theart of writing a scientific article. Journal of Scientific Communications, 163, 51–59.
  • წიგნი: Strunk, W., Jr., & White, E. B. (2000). The elements of style. (4th ed.). NewYork: Longman, (Chapter 4)
  • კრებულის ცალკეული თავი: Mettam, G. R., & Adams, L. B. (2009). How to prepare an electronic version of your article. In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281–304). NewYork: EPublishing Inc.
 1. სქოლიო ტექსტის ბოლოს უნდა დაიწეროს ინგლისურ ენაზე;
 2. გამოყენებული ლიტერატურა, რომელიც სქოლიოში არ არის მითითებული, თუმცა ავტორი დაეყრდნო სტატიაში, უნდა განთავსდეს სტატის ბოლოს (ქართულ ენაზე შრიფტი Sylfaen, ხოლო ინგლისურ ენაზე „Times New Roman“, შრიფტის ზომა 10.) გვერდების მითითებების გარეშე ინგლისურ ენაზე ნათარგმნი სქოლიოს  შემდეგ.

რეზიუმე

 1. ნაშრომის რეზიუმე უნდა შეიცავდეს კვლევის პრობლემის, მეთოდებისა და შედეგების აღწერილობას, იგი მოკლედ და ზუსტად უნდა ასახავდესსტატიის ძირითად შინაარსსა და კვლევის შედეგებს, უნდა გადმოსცემდეს ნაშრომის არსს იმგვარად, რომ მკითხველისათვის მეცნიერული პრობლემატიკა თვით პუბლიკაციის წაკითხვის გარეშე გახდეს გასაგები.
 2. რეზიუმე არ უნდა შეიცავდეს ისეთ მასალას, რაც არ არის სტატიის ძირითად ტექსტში, უნდა იყოს ლაკონური და მკაფიო, თავისუფალი ზედმეტი სიტყვებისაგან, გამოირჩეოდეს ფორმულირების დამაჯერებლობით;
 3. რეზიუმე კეთდება მხოლოდ ინგლისურ ენაზე და უნდა შეიცავდეს 150 – 250 სიტყვას.

ვადები

 1. წელიწადში გამოიცემა ჟურნალის ორი ნომერი – ივნისში და დეკემბერში;
 2. სტატიის წარმოდგენის ვადები ივნისის ნომრისთვის არის 3 იანვრიდან 30 აპრილის ჩათვლით, ხოლო დეკემბრის ნომრისთვის  – 1 ივლისიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით;
 3. შესაძლებელია დამატებითი ან  სპეციალური ნომრის გამოცემა წლის ნებისმიერ დროს;
 4. ჟურნალის გეგმიური ნომრის ელექტრონული ვერსია ვებ-გვერდზე იტვირთება ივნისის/დეკემბრის ბოლო რიცხვში, ხოლო ბეჭდური ვერსია შესაძლებელია გამოიცეს მოგვიანებით, მაგრამ არაუმეტეს ორი კვირისა ელექტრნული ვერსიის გამოქვეყნებიდან.  

ენა

სხვადასხვა ენები ინგლისური რეზიუმეთი

გამოგვიგზავნეთ

info@lawandworld.ge

მთავარი რედაქტორი